تماس با ما
کارخانه:
آدرس: مازندران- بابلسر- جاده شورک- شهرک صنعتی بابلسر
تلفکس: 104داخلی-44412017-011
واحد فروش:
تلفن: 44412016-011
موبایل: 09121761181
دفتر فروش:
آدرس: مازندران- بابلسر- خیابان امام خمینی-  جنب کارخانه قدیم فیبر
تلفن: 35337020-011
ایمیل:fibrebabolsar@yahoo.com