اعضای هیات مدیره
محمد حسن آقایی
نام و نام خانوادگی
محمد حسن آقایی
سمت
رییس هیات مدیره
تلفن
0
آدرس ایمیل
محمد حسن آقایی
داریوش مسعودی
نام و نام خانوادگی
داریوش مسعودی
سمت
نائب رئیس هیات مدیره - مدیرعامل
تلفن
آدرس ایمیل
داریوش مسعودی
هدایت مرادی عباس آبادی
نام و نام خانوادگی
هدایت مرادی عباس آبادی
سمت
عضو هیئت مدیره
تلفن
آدرس ایمیل
هدایت مرادی عباس آبادی