اعضای هیات مدیره
مجید محمودی
نام و نام خانوادگی
مجید محمودی
سمت
رئیس هیأت مدیره
تلفن
آدرس ایمیل
مجید محمودی
منصور یحیی زاده
نام و نام خانوادگی
منصور یحیی زاده
سمت
نائب رئیس هیأت مدیره
تلفن
آدرس ایمیل
منصور یحیی زاده
حسن فریدی
نام و نام خانوادگی
حسن فریدی
سمت
عضو هیأت مدیره - مدیرعامل
تلفن
آدرس ایمیل
حسن فریدی